لیست خدمات

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

تأمین کالا و نصب 70 کیلووات نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه تأمین کالا و نصب 70 کیلووات نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه

پروژه تأمین و نصب و راه اندازی برق خورشیدی مدارس، مساجد و مدیریت برق های استان فارس در سال 1392 و 1393 توسط شرکت فناوران سولار پرشیا اجرا شد. در این پروژه برای سایت های درخواستی نیروگاه های 5، 10 و 15 کیلوواتی طراحی گردید. سیستم های 5 کیلوواتی شامل 18 عدد پنل خورشیدی 290 وات و یک عدد اینورتر 5 کیلووات منفصل از شبکه، سیستم مانیتورینگ به همراه استراکچر، سیستم زمین و متعلقات لازم و سیستم های 10 کیلوواتی شامل 35 عدد پنل خورشیدی 290 وات و یک عدد اینورتر 10 کیلووات منفصل از شبکه، سیستم مانیتورینگ به همراه استراکچر، سیستم زمین و متعلقات لازم و سیستم های 15 کیلوواتی شامل 52 عدد پنل خورشیدی 290 وات و یک عدد اینورتر 15 کیلووات منفصل از شبکه، سیستم مانیتورینگ به همراه استراکچر، سیستم زمین و متعلقات لازم طراحی و اجرا شد. پنل های خورشیدی از شرکت Hanwha SolarOne کره، اینورتر از برند SolaX و سیستم مانیتورینگ از برند SolarMan تأمین که به همراه استراکچرهای تولیدی شرکت فناوران سولار پرشیا ارسال گردید.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی