انواع رله

Air Speed Relay TJY5A-0.3/10
رله مربوط به مدار راه Vital Relay JWXC-480 و Vital Relay JWXC-135/220