انواع شیر

شیر ترمزی سه دنده-شش دنده
Automatic Braking Valve
شیر تخت مدل Plank Cock DN10a

جهت استفاده در تابلوی EP لکوموتیوهای TM3
شرکت اصلی سازنده: NBGC

 
شیر تخت مدل Plank Cock DN10a

جهت استفاده در تابلوی EP لکوموتیوهای TM3
شرکت اصلی سازنده: NBGC

                                                                          
شیر تخت مدل Plank Cock DN10a

جهت استفاده در تابلوی EP لکوموتیوهای TM3
شرکت اصلی سازنده: NBGC

  

شیر انبساط
EXPANTION Valve

محل مورد نصب و استفاده: متصل به اواپراتور در کابین راهبری لکوی 380 و 600