انواع نمایشگر

دستگاه نشانگر خطا FLAIRZZD مرلن EMS 58352 مربوط به LPS
 
نمایشگر اعلام آدرس داخل واگن
LED DISPLAY UNIT

محل مورد نصب و استفاده: نمایشگرهای اعلام ایستگاه داخل واگن های سبز

 

آی وی یو
Display

محل مورد تصب و استفاده: کابین راهبری لکوموتیو TM3

                                                                          
نمایشگر دیجیتالی درجه حرارت روغن ترانسفورماتور - مدل XMT 288F