انواع زغال و کمک فنر

                                               

زغال ارت گیربکس قطارهای AC

Electric Brush

برند:  FERRASE-K26161زغال لوپریکانت فلنج چرخ

LCF


ضربه گیر (کمک فنر) هیدرولیکی
Hydraulic Damper ZA-CJI-6*65