انواع سیستم ترمز و حرکت

تاچ حرارتی
Master Controller

محل مورد نصب و استفاده: کابین راهبری لکوموتیو TM3
چهاردنده
SINGLE BRAKE

محل مورد نصب و استفاده: کابین راهبری لکوموتیو TM3
چهاردندهشش دنده لکوموتیو TM3
EP BRAKE

                                                                          

 

چهاردنده کفشک ترمز
BRAKE SHOE (BARKE PAD)

شماره محصول: ADM 1.3 cm-39,00,000 BRAKE RIGGING
حل مورد نصب و استفاده: سیستم ترمز درزین روسی